fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Inspiration Fields. Merkhouder InspirationFields.be 

Versie 1 dd 10-april-2020

 
Aanvaarding en betaling
 • Door in te schrijven aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
 • De cursist verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de cursus, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
 • Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf devervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 35 €.
 • De inschrijver is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van Inspiration Fields.
 
Regeling mbt tot annulatie

Indien een deelnemer of organisatie door omstandigheden gedwongen wordt zijn inschrijving voor een opleiding of coaching te annuleren of te verplaatsen, dan moet hij/zij dat schriftelijk melden tav gaetan@inspirationfields.be.

Verder zijn volgende annulatievoorwaarden van toepassing:

1. Voor opleidingen, seminars, programma’s in België:

 • Bij annulering of verplaatsing meer dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of coachings, is geen vergoeding verschuldigd;
 • Bij annulering of verplaatsing tussen de 29 en de 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding of coaching is een vergoeding verschuldigd van 50% van de deelnameprijs;
 • Bij annulering of verplaatsing minder dan 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding ofcoaching, is de volledige deelnameprijs verschuldigd;

 

2. Voor opleidingen, seminars, programma’s in buitenland:

Afwijkend van bovenstaande regeling en specifiek voor opleidingen die in het buitenland worden georganiseerd, is volgende annulatie van toepassing:

 • Tot 5 maanden voor de aanvangsdatum van de opleiding: 100% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag minus reeds eventueel gemaakte kosten zoals hotel, transport of andere.
 • Tot 12 weken voor aanvangsdatum: 50% terugbetaling van het inschrijvingsbedrag.
 • 8 weken tot vertrekdatum: het volledige inschrijvingsbedrag is verschuldigd.
 • Voor een open opleiding biedt Inspiration Fields de deelnemer of organisatie steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een collega.
 • Afwezigheid of vroegtijdig verlaten van een opleiding om welke reden dan ook, wordt in geen geval gedeeltelijk of geheel terugbetaald of gecompenseerd.

Inspiration Fields heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven cursisten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

 
Aansprakelijkheid
 • De cursist/coachee neemt kennis van het feit dat Inspiration Fields, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als psychologisch en/of lichamelijke), veroorzaakt vóór, tijdens of na de opleiding of coaching.
 • Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbank van Antwerpen.
 
 
Privacy en copyright
 • Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.
 • U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Inspiration Fields.
 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inspiration Fields verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om zegratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.
 • Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.
 • Tijdens opleidingen worden mogelijk foto’s en filmopnames gemaakt die voor publicatie kunnen gebruikt worden in diverse media en op verschillende dragers. Het eigendomsrecht van deze opnames blijft exclusief en integraal bij Inspiration Fields.
 
Disclaimer
 • Inspiration Fields kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
 • Inspiration Fields kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
 • Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
Inspiration Fields | Zwaluwenlaan 29 | B-2610 Wilrijk | tel.:+32 498 16 2072 | BE.0647.627.032|